آرشانیک پس از اخذ نمایندگی از شرکت LL-C اروپا هم اکنون به عنوان CB معتبر صادر کننده ی گواهی نامه های سیستم های مدیریت استاندارد ها( ISO) و استاندراد های محصول از جمله CE و بازرسی برای صادرات به اروپا می باشد.
استندارد های قابل ممیزی توسط آرشانیک:
ISO 9001 Quality management systems – Requirements
ISO 14001 Environmental management systems – Requirements with guidance for use
OHSAS 18001
ISO 22000 Food safety management systems – Requirements for any organization in the food chain
ISO/IEC 20000 Information technology – Service management
ISO 3834
HACCP
IS0 14025
CSN 732601
ISO/TS 16949 Quality management systems – Particular requirements for the application of ISO 9001:2008 for automotive production and relevant service part organizations
ISO 10002
BS 25999
ISO 13485 Medical devices – Quality management systems – Requirements for regulatory purposes
ISO 29001
ISO 22005
ISO 26000 Guidance on social responsibility
ISO TS 22002-1
EN 14804
ISO 14064 Greenhouse gases
EN 15085
EN 15038
ISO 50001
EN 1090-2
EN 1090-3
ISO 22716:2007 Cosmetics – Good Manufacturing Practices (GMP) – Guidelines on Good Manufacturing Practices
ISO 10006 Quality management systems – Guidelines for quality management in projects
FPC(EN 14961-1)
Social responsibility
Council Regulation EU (No 333/2011)
UNI 10891
UNI 11068
EN 1090-1
EN 1465
EN 14554
UNI 10854
FSSC 22000ISO TS 2002-1
FSSC 22000 -PAS 223
ISO 22301:2012 Societal security – Business continuity management systems – Requirements
AQAP 2011 (EDITION 3)
EN 15838
PAS 223:2011
ISO 29990
EN 15224