ویژگیهای موجود در برنامه کاربری شامل موارد زیر است: 
مشاهده طراحی داخلی سازه: در صورت وجود طراحی داخلی ازجمله دکوراسیون و ... قابل رؤیت است.

چرخاندن سازه: با لمس صفحه نمایش دستگاه و حرکت به طرفین، سازه خواهد چرخید.

بزرگنمایی سازه: با لمس صفحه نمایش دستگاه میتوان سازه را بزرگ یا کوچک نمود.

نورپردازی: در صورت وجود نورپردازیهای متفاوت برای یک سازه، میتوان آنهارا به صورت واقعیت افزوده نیز نمایش داد.

اطلاعات دیجیتالی: اطلاعاتی ازجمله متن، عکس و فیلم میتوانند به صورت اطلاعات افزایشی واقعیت افزوده نمایش داده شوند.

تصویر لحظه ای : میتوان در حین نمایش واقعیت افزوده، از محیط عکسبرداری کرده و آن را به اشتراک گذاشت.

پویانماییهای متنوع : پویانماییهای متنوعی ازجمله کنار رفتن دیوارها، سقف سازه، روش کار ماشین آلات و ... در برنامه استفاده میشود.

راهکارهای نوین واقعیت افزوده : علاوه بر ویژگیهای مذکور، پرداختن به ایده های مشتریان نیز فراهم گشته است.