تفکر مبتنی بر ریسک

تفکر مبتنی بر ریسک جهت دستیابی به یک سیستم مدیریت اثر بخش ضروری می‌باشد. از جمله  مفاهیم تفکر مبتنی بر ریسک می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1.    انجام اقدامات پیشگیرانه برای از بین بردن عدم انطباق بالقوه
2.    تجزیه و تحلیل هر عدم انطباقی که رخ می‌دهد.
3.    اقدام در جهت جلوگیری از تکرار مجدد عدم انطباق
جهت انطباق یافتن با الزامات استاندارد iso9001:2015 ، سازمان به برنامه ریزی و اجرای اقداماتی جهت رسیدگی به ریسک‌ها و فرصت‌ها نیاز دارد. رسیدگی به هردو موضوع ریسک و فرصت‌ها، مبنایی جهت افزایش اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت، دستیابی به نتایج بهتر و جلوگیری از پیامدهای منفی برقرار می‌کند.
فرصت‌ها می‌توانند به عنوان یک نتیجه مطلوب، نتایج مورد انتظار را نیز حاصل نمایند. برای مثال مجموعه‌ای از شرایط باعث می‌شود تا سازمان مشتری جذب نماید، خدمات و محصولات جدید خود را توسعه دهد، ضایعات را کاهش یا بهره‌وری را بهبود بخشد. اقدامات جهت رسیدگی به فرصت‌ها همچنین می‌تواند ملاحظات ریسک‌های مرتبط را در بر گیرد. ریسک اثر عدم اطمینان می‌باشد و هر عدم اطمینانی می‌تواند اثرات مثبت یا منفی داشته باشد. یک انحراف مثبت بدست آمده از ریسک، می‌تواند یک فرصت باشد، اما همه‌ی اثرات مثبت ریسک حاصل فرصت‌ها نیست.