ایزو 9001:2015 ISO  درک نیازها و انتظارات طرف های ذی نفع بند 4-2

4- ماهیت سازمان

4-2- درک نیازها و انتظارات طرف های ذی نفع

•به علت تأثیر یا تأثیر بالقوه طرف های ذی نفع بر روی توانایی سازمان جهت ارائه مداوم محصولات و خدماتی که الزامات قانونی و مقرراتی کاربردپذیر و نیازهای مشتری را برآورده می نمایند، سازمان باید موارد زیر را تعیین کند:
•الف) طرف های ذی نفعی که با سیستم مدیریت کیفیت مرتبط هستند؛
•ب) الزامات مربوط به طرف های ذی نفع مذکور که با سیستم مدیریت کیفیت مرتبط هستند.
•سازمان باید اطلاعات پیرامون طرف های ذی نفع و الزامات مربوط به آنها را پایش و اندازه گیری نماید.