ISO 2848 Building Construction

ایزو 2848  ایزوی مربوط به ساخت و ساز ساختمان اصول و قواعد ساخت و ساز است و در صنعت ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد. این استاندارد اصول و قوانین در ساخت ابنیه ، اهداف هماهنگی مقیاسی را بیان کرده و قوانین کلی مورد کاربرد در تعیین ابعاد ساختمان، جایگزاری و اندازه اجزای سازنده، تجهیزات و اتصالات را مشخص می کند.

همپنین این استاندارد مرتبط است با استاندارد 6750 انگلستان.

ایزو 2848 موجب می شود اجزای ساختمانی با اندازه های استاندارد تهیه شده و بطور مناسب در محل نصب و برقرار می شوند، که این امر از جهت اقتصادی کاملا به صرفه است.

اهداف ایزو 2848 :

هدف اصلی کمک به اصولی سازی و صنعتی کردن حوزه ساختمان سازی و صنایع وابسته است، این گونه اجزای ساختمانی با اندازه های استاندارد تهیه شده و بطور مناسب در محل نصب و برقرار می شوند، و بنابراین صرفه اقتصادی ساختمان بهبود می یابد، همچنین دیگر اهداف این استاندارد بین المللی شامل موارد زیر می باشد:

 

1. همکاری آسانتر بین طراحان، تولید کنندگان، توزیع کنندگان و پیمانکاران ساختمانی.

2. استفاده از اجزای ساختمانی استاندارد در ساخت انواع ساختمان.

3. در مرحله طراحی، آماده سازی نقشه های ساختمانی و تعیین سایز و مکان هر یک از اجزای ساختمان و ارتباط آن با اجزای دیگر و بطور کل با خود ساختمان را تسهیل می کند.

4. بهبود اندازه استاندارد اجزای ساختمان.

5. قابلیت تعویض و جایگزینی اجزا دارای هر نوع مواد، شکل یا روش های تولید.

6. تسهیل روند ساخت با اصولی سازی نصب و جایگزاری اجزای ساختمان.

7. اطمینان از هماهنگی ابعادی بین اجزای نصب شده (تجهیزات، مخزن ها و وسایل دیگر) با سایر قسمت های ساختمان.

 

این ایزو اهداف مشخص شده و به طور کلی اصول و قواعد به کار گرفته شده در تعیین ابعاد ساختمان، موقعیت ساختمان ها و ابعاد قطعات را بیان می کند.

تسهیل همکاری بین طراحان، تولید کنندگان، توزیع کنندگان و پیمانکاران ساختمانی، استفاده از اجزای ساختمانی استاندارد در ساخت انواع بنا به وسیله رعایت الزامات 2848.