امروزه در بسیاری از سازمان ها امنیت شبکه  درون سازمانی و بیرون سازمانی از اهمیت بالایی برخوردار است و سازمان ها دائما در پی بهبود و بالابردن ضریب امنیتی شبکه های خود می باشند.از این رو اجرای استاندارد ایزو27033 با تشریح شیوه هدایت و مدیریت در بخش امنیت شبکه سازمان آن ها را در ایجاد دیواری امن به منظور حفظ امنیت شبکه سازمانی کمک میکند.و به طور مشخص می توان گفت که ایزو 27033 وظیفه راهنمایی را در امن کردن ارتباط بین شبکه ها از طریق گیت وی های امنیتی مانند(فایروال, برنامه های فایر وال، سیستم های حفاظت از هجوم ...)را بر عهده دارد.

این استاندارد در راستای قوانین امنیتی و سند های اطلاعاتی امنیت گیت وی ها است، که شامل

*شناخت و آنالیزکردن تهدیدهای امنیت شبکه که به امنیت گیت وی ها مربوط است .

*تعریف نیاز های امنیتی شبکه برای گیت وی ها بر اساس تحلیل تهدید ها.

*استفاده از تکنیک هایی برای طراحی، عملیاتی کردن، همچنین برای رفع تهدید و کنترل کردن جلوه های مختلف سناریو های  معمول یک شبکه.   

*جواب گویی به مسائل مربوط به پایه گذاری، عملیاتی کردن، مانیتور و بازنگری کنترل های امنیت گیت وی شبکه.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

استاندارد ISO/IEC 27033  که بخشی از استاندارد امنیت اطلاعات می باشد، شیوه هدایت و مدیریت را در بخش امنیت شبکه تشریح و توصیف می کند و شامل استاندارد هایی در هفت بخش مجزا می باشد.

بخش های مرتبط دیگر  این استاندارد عبارت اند از:
ISO 27033-2: راهنمایی برای طراحی و پیاده سازی امنیت شبکه
ISO 27033-3: مرجع سناریو های شبکه، ریسک ها و تکنیک های طراحی و کنترل مسائل مهم
ISO 27033-4: تامین امنیت ارتباطات بین شبکه با استفاده از Gateway های امن
ISO 27033-5: تامین امنیت برای شبکه های VPN
ISO 27033-6: همگرایی آدرس های IP
ISO 27033-7: شبکه های بی سیم (wireless)