کمیته علوم الکترونیکی بین المللی International Electrotechnical Commission) IEC)  مجموعه استاندارد ها و ملاحظات مهم و قابل توجه را که باید در یک محیط حاوی مواد منفجره ی گازی رعایت شود ارائه می دهد.(IEC 60079:2015) استانداردی است که این کمیته تدوین کرده است و این استاندارد شامل الزامات مورد نیاز برای طراحی، ساخت، تست و علامت گذاری تجهیزات الکتریکی و قطعات سابق می باشد.همچنین این استاندراد قابل اجرا در خصوص تجهیزات عمومی مورد نیاز، آشکار ساز های گاز، انواع روش های مختلف تجهیزات در حال انتقال به مناطق طبقه بندی شده، ویژگی های مواد و برخی از استاندارد های مخصوص صنعت می باشد.

در این استاندارد درجه ی حفاطت (e) برای محیط های حاوی مواد منفجره گازی در نظر گرفته شده است.تجهیزات الکتریکی و قطعات سابق از نوع افزایش ایمنی (E)  عبارتند از:

*  سطح حفاظت (eb) EPL (Mb)or(Gb)

*  سطح حفاظت (ec) EPL (Gc) 

سطح حفاظت (Eb) برای قطعات و تجهیزات قبلی شامل رابط های آن ها، هادی ها، سیم پیچ ها، لامپ و باتری می باشد اما شامل نیمه هادی ها و یا خازن های الکترولیتی نمی باشد.سطح حفاظت (ec )برای تجهیزات و قطعات سابق شامل هادی ها، سیم پیچ، لامپ و باتری و همچنین شامل نیمه هادی ها و خازن های الکترولیتی می باشد.

تذکر:الزامات این استاندارد برای هر دو سطح حفاظت می باشد مگر این که ذکر شوند.

برای رسیدن به سطح حفاظت (eb) این استاندارد در مورد تجهیزات برقی که در آن ولتاژ 11 kv r.m.s تجاوز نمی کند(AC OR DC) در نظر گرفته شده است و همچنین برای سطح حفاظت (ec) این استاندارد برای تجهیزات برقی که در آن ولتاژ (15 kv r.m.s) (AC OR DC) در نظر گرفته شده است.

این مکمل استاندارد و تغییر الزامات عمومی از IEC 60079 جایی که یک الزام از این استاندارد با یک الزام از استاندارد IEC 60079 در تقابل است و الزام این استاندارد اولویت دارد.