به نام خدا
تغییرات اساسی بین ISO 45001:2018 و OHSAS 18001:2007
پس از اجرای موفقیت آمیز سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای Occupational Health and Safety Assesment Series) OHSAS)
که توسط کمیته ای با نظارت رهبری انیستیو استاندارد بریتانیا ( BSI ) و شرکت های انگلیسی صدور گواهینامه
در سال 1999 تدوین شده بود و آخرین ویرایش مرتبط با آن سال 2007 می باشد، سازمان بین المللی استاندارد
( ISO ) با کشف خلأ در این زمینه و در راستای رسالت خود اقدام به تهیه استانداردی تحت عنوان سیستم های
مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی-الزامات و راهنمایی های جهت کاربرد آن ISO45001:2016 نمود که در
حال حاضر نسخه FDIS آن تصویب شده است و متن نهایی پیش نویس آن منتشر شده است و بزودی نسخه
نهایی نیز منتشر خواهد شد.این استاندارد نیز مشابه استانداردهای ISO 9001 و ISO 14001 عمومی بوده و
از ساختار استاندارد نویسی Annex SL تبعیت می نماید.
مهم ترین تفاوت های بین استاندارد ISO45001:2016 و OHSAS 18001:2007 در ذیل اشاره شده است:
1 - تبعیت از ساختار Aneex SL :
شامل متن اصلی یکسان و اصطلاحات و تعاریف پایه مشترک
2 - تاکید زیاد برروی متن سازمان:
در استاندارد جدید، نگاه سازمان باید فراتر از مسائل اولیه بهداشت حرفه ای و ایمنی کارکنان باشد و ضروری است که
انتظارات جامعه را نیز مدنظر قرار دهد.
سازمانها باید به مسائل مربوط به پیمانکاران و تامین کنندگان مواد اولیه خود فکر نمایند، به مسائلی مانند اثرات فعالیت آنها
بر محیط اطراف. این دیدگاه بسیار گسترده تر از تمرکز صرف بر کارکنان است و بدان معنی است که سازمانها دیگر نمی
توانند فقط به مخاطرات احتمالی فکر کنند.
3 - نقش قوی تر مدیران ارشد
4 - رهبری سازمان:
اصرار استاندارد 45001 ISO بر این است که کلیه جوانب بهداشت حرفه ای و ایمنی در کلیات سیستم مدیریت سازمان گنجانده
شود، که این نیازمند پذیرش قوی استاندارد از سوی مدیریت و رهبری سازمان است.برای سازمان هایی که در حال حاضر این
مسئولیت را به جای آنکه در کل فرآیند عملیاتی سازمان تعمیم دهند به یک مدیر ایمنی محول کرده اند، این استاندارد یک تغییر
بزرگ به حساب می آید. استاندارد 45001 ISO می خواهد کلیه جوانب بهداشت حرفه ای و ایمنی، به عنوان جزئی از سیستم
مدیریت سازمان درآید و دیگر موضوع اضافه شده به آن نباشد.
5 - همسو سازی و یکپارچگی بیشتر با استانداردهای 9001 و 14001
6 - اهمیت "شناسایی و کنترل ریسک ها" در مقابل مفهوم "خطرات" که دراستاندارد 18001:2007 اشاره
شده بود.
نویسنده : مهندس وحید رهنما مشاور و سرممیز رسمی سیستم های مدیریتی