پیرو به روز رسانی استاندار ایمنی و بهداشت حرفه ای از OHSAS 18001 به ایزو ISO 45001 ویرایش 2018 توسط سازمان ایزو و تغییرات زیادی که این استاندارد (ایزو ISO 45001 ویرایش 2018) در ویرایش جدید متحمل شده، سازمان ها بهتر است که هر چه سریعتر به پیاده سازی سیستم  ایزو ISO 45001 ویرایش 2018 بپردازند.

فرآیند مشاوره به روزرسانی استاندار ایمنی و بهداشت حرفهای از OHSAS 18001 به ایزو ISO 45001 ویرایش 2018 شامل مراحل زیر می باشد:

۱. فاز یک: شناخت سیستم موجود سازمان بر اساس استاندارد ایمنی و بهداشت حرفه ای  OHSAS 18001 ویرایش 2007

۲. فاز دو: انجام و ارائه گزارش گپ آنالیز از وضعیت موجود در مقایسه با استاندارد ایزو ISO 45001 ویرایش 2018

۳. فاز سه: برگزاری آموزش های مورد نیاز ترنزیشن جهت یادگیری ایزو ISO 45001 ویرایش 2018

۴. فاز چهار: تشکیل کمیته راهبری پیاده سازی ایزو ISO 45001 ویرایش 2018 

۵. فاز پنج :تحلیل گپ آنالیز و مدیریت تغییرات اعمال شده به سیستم مدیریت یکپارچه

۶. فاز شش:  تشکیل کمیته راهبری پیاده سازی ایزو ISO 45001 ویرایش 2018

۷. فاز هفت: برنامه ریزی اجرای پروژه پیاده سازی ایزو ISO 45001 ویرایش 2018

۸. فاز هشت: انجام خرید های پروژه جهت پیاده سازی ایزو ISO 45001 ویرایش 2018

۹. فاز نه: پیاده سازی سیستم مدیریت بر اساس استاندارد ایزو ISO 45001 ویرایش 2018

۱۰. فاز ده: انجام تحلیل ها و گزارشات مورد نیاز سیستم ( معاینات ادواری، اندازه گیری ها و ...)

۱۱. فاز یازده: ممیزی داخلی بر اساس استاندارد ایزو ISO 45001 ویرایش 2018

۱۲. فاز دوازده: رفع عدم انطباق های ممیزی داخلی و صدور اقدامات اصلاحی 

۱۳. فاز سیزده: هماهنگی با CB جهت ممیزی نهایی و صدور گواهینامه استاندارد ایزو ISO 45001 ویرایش 2018

بند های استاندارد ایزو ISO 45001 ویرایش 2018 چون پس از سال ۲۰۱۵ ایجاد شده است بر اساس Annex SL به شرح زیر می باشد:

۱. دامنه کاربرد

۲. استاندارد های مرجع

۳. اصطلاحات و تعاریف

نکته: تا این بند، باید ها  و الزاماتی جهت پیاده سازی وجود ندارد و از بند ۴ الزامات جهت پیاده سازی آغار می گردد.

۴. بستر (محیط کسب و کار) سازمان

۵. رهبری و مشارکت کارکنان

۶. طرحریزی

۷. پشتیبانی

۸. عملیات

۹. ارزیابی عملکرد

۱۰. بهبود

خوشبختانه بند های این استاندارد نیز مطابق با Annex SL کاملا منطبق بر بندهای استاندارد های ایزو ISO 9001 ویرایش 2015 و ایزو ISO 14001 ویرایش 2015 می باشد و این امر فضای مناسبی را جهت پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه در سازمان فراهم می سازد.

نویسنده: کامران پژوهنده - عضو هیأت موسسین خانه ایزو ایران - رئیس هیأت مدیره شرکت آرشانیک

تغییرات اساسی بین ISO 45001:2016 و OHSAS 18001:2007

کتاب ترجمه ستاندارد ایزو ISO 45001 ویرایش 2018