خداحافظ ایزو ISO 9001 :2008. چند سالی که از سال ۲۰۰۸ گذشت زمزمه هایی از تغییرات اساسی در ویرایش آینده استاندارد ایزو ISO 9001 سیستم مدیریت کیفیت به گوش می رسید. بالاخره بعد از ۷ سال در سال 2015 این موضوع به سرانجام رسید، هنگامی که ویرایش جدید استاندارد انتشار می یابد ویرایش های پیشین همچنان تا ۳ سال بعد اعتبار دارند. هم اکنون که ۳ سال از انتشار ایزو ISO 9001 می گذرد، اعتبار ویراش ۲۰۰۸ استاندارد ایزو ISO 9001 با عنوان سیستم مدیریت کیفیت رو به زوال است. شرکت هایی که گواهینامه استاندارد ایزو ISO 9001 ویرایش 2008 را دارند این گواهینامه حداکثر تا شهریور سال ۱۳۹۷ اعتبار دارد.

CB ها نیز حداکثر باید تا آن تاریخ ممیزی سازمان ها را جهت تغییر ویرایش و بر اساس استاندارد ایزو ISO 9001 ویرایش 2015 انجام دهند. این ویرایش تغییراتی در حوزه های مختلف در این استاندارد ایجاد کرده است. که در مقالات دیگر به آن پرداخته شده است. 

از جمله تغییرات اصلی می توان به تفکر مبتنی بر ریسک، دانش سازمانی، کنترل تغییرات، کنترل های بیشتر برای فرآیند های دریافتی از سازمان را نام برد. 

در نهایت اگر سازمانی هستید که گواهینامه ایزو ISO 9001 ویرایش 2008 را دارید، دیگر وقتی برای شما باقی نمانده، هم اکنون برای دریافت خدمات مشاوره به روزرسانی استاندارد به  ایزو 9001 ویرایش سال 2015 اقدام نمایید. خدمات مشاوره به خدماتی گفته می شود که شخص یا سازمانی که الزامات ایزو ISO 9001 ویرایش 2015 را می شناسد برای مدتی در سازمان شما حضور پیدا کرده، آموزش هایی می دهد و سیستم را به روز رسانی می کند.

مثال: فرآیند مشاوره برای به روزرسانی استاندارد ایزو ISO 9001 : 2008 به ایزو ISO 9001 : 2015 برای یک شرکت پیمانکاری با تعداد پرسنل بین ۲۰ تا ۵۰ نفر، با همکاری خوب سازمان حداقل ۳ ماه به طول می انجامد. این به روز رسانی نیازمند آموزش ها حداقل در دو سطح مدیران و کارشناسان و جلسات کمیته های راهبری پیاده سازی ایزو 9001 ویرایش 2015 در سازمان و جلسات پیاپی کمیته اجرایی در سازمان می باشد. و نکته دیگر درگیر شدن تمام پرسنل در این پیاده سازی و به به روز رسانی می باشد. پس فرصت را از دست ندهید، اگر پروژه ای اکنون استارت بخورد در بهترین حالت ممکن تا شهریور ماه به اتمام خواهد رسید. پیاده سازی استاندارد ایزو ISO 9001 ویرایش 2015 اگر در زمانی کمتر از این انجام شود به اندازه کافی عمیق نبوده و قاعدتا فقط در حد آماده سازی برای دریافت گواهینامه می باشد.

کامران پژوهنده - خانه ایزو ایران ۱۳۹۷/۰۲/۳۰