10015.jpg

ایزو 10015 از آن جهت  که آموزش سازمانی به لحاظ وجود نارسایی در فرآیندهای کاری ورفتاری ولزوم برطرف نمودن این گونه نقایص اهمیت دارد واین به خاطر آن است که از طریق آموزش جهت دار واثر بخش می توان در مفروضات ذهنی کارکنان نوسازی ورفتارهای جدیدی رادر سازمان ایجاد وجاری کرد.

پایداری کیفیت خدمات سازمانها با استاندارد های مختلف، ایجاد ودوام پیدا می کند..برای پایدارتر وعمیق تر کردن کیفیت وکسب مزیت پویایی در سازمان لازم است در ابعاد مختلف بویژه منابع انسانیسرمایه گذاری صورت گیرد.با مدیریت علمی می توان در این مورد به خوبی سرمایه گذاری انجام داد وخمیر مایه اصلی کیفیت در سازمان را ایجاد کرد

استاندارد جهانی ایزو 10015توسط کمیته فنی ISO/TC176مدیریت وتضمین کیفیت وکمیته فرعی SC3 تهیه شده است.نمایندگان 22 کشور،دردسامبر 1999پیشنویس اصلی این استاندارد را طراحی کردند که به عنوان راهنمایی برای مجموعه فعالیتهای آموزشی سازمان ها به کار برده می شود.

این استاندارد بین المللی راهکارهایی به دست می دهد که سازمانها ومنابع انسانی آنهارا در زمینه مسایل مربوط به آموزش یاری می دهند.زمانی که برای تفسیر اشارات مربوط به مباحث آموزش در گروه استاندارد ایزو 9000 درزمینه تضمین کیفیت ومدیریت کیفیت به راهنمایی نیاز است، می توان از استاندارد ایزو 10015 استفاده کرد.

اهداف سازمان برای بهبود مستمر که در برگیرنده عملکرد منابع انسانی است، ممکن است تحت تاثیر گروهی از عوامل خارجی از جمله تغییر بازار،فناوری،نوآوری،ملزومات ونیازهای مشتریان وسهامداران دیگر قرار گیرد.چنین تغییراتی می تواند سازمان رابه تحلیل نیازهای مرتبط با مهارت خود وادار کند.

نقص این استاندارد،تهیه راهنما برای سازمان ها به منظور شناسایی وتجزیه وتحلیل نیازهای آموزشی و طراحی وبرنامه ریزی آموزش،تدارکات برای آموزش ، ارزشیابی آموزش ،کنترل وبهبود فرایند واثربخشی بیشتر است. وهدف آن کمک به سازمانهاست تاآموزش خود را به یک سرسرمایه گذاری موثر تر وکاراترتبدیل کنند.آموزش یک فراین چهار مرحله ای است ،یکفرایند آموزش برنامه ریزی شده وسیستماتیک می تواند سهم بسزایی در کمک به سازمان در جهن توسعه وبهبود توانایی هایش برای رسیدن به اهداف کیفی داشته باشد.

 

Learning Service Provider

 

 

فرايند آموزش در استاندارد ايزو 10015 درقالب مراحل زير ديده مي‌شود:

الف) تعیین نیازهای آموزشی

ب) طراحی وبرنامه ریزی آموزشی

ج) مدیریت اجرایی آموزش

د) ارزشیابی نتایج آموزش

ب – استاندارد IWA2

این استاندارد به منظورکمک به موسسات آموزشی می باشد تا سیستم مدیریت کیفیت بر پایه استاندارد ایزو 9001 را با توجه به شرایط وویژگی های خاص موسسات طرح ریزی وپیاده سازی نماید. 

این استااندارد به منظور کمک به موسسات آموزشی میباشد تا سیستم مدیریت کیفیت بر پایه استاندارد ایزو 9001 را با توجه به شرایط و ویژگیهای خاص موسسات طرح ریزی و پیاده سازی نماید.

 

IWA2 مخفف واژه International Workshop Agreement می باشد.

هدف از تدوین استاندارد IWA2 کمک به مراکز آموزشی جهت برقراری ارتباط میان مفاهیم مطرح شده در استاندارد های سری ISO 9000وفراینهای جاری درسازمانهای آموزشی وطراحی واستقرار یک سیستم مدیریت کیفیت اثر بخش می باشد. با استفاده از سیستم مدیریت کیفیت می توان کلیه فرایند هایی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم  برخدمات آموزشی قابل ارائه و تاثیر گذارندراتحت کنترل قرار داد تا اطمینان حاصل شود که خدمات ارائه شده نیازها وانتظارات آموزش گیرندگان ومراجع قانونی را برآورده می نمایند.

وهمچنین تهیه وتدارک خطوط راهنما جهت یاری رسانی به سازمانهایی است که تولیدات ودمات آموزشی ارائه داده وتصمیم در بکار گیری سیستم مدیریت کیفیت اثر بخش بمنظور تحقق الزامات ISO9001:2000 راداشته اند می باشد.

ISO9001:2000

مزاياي پياده‌ سازي استاندارد با رويکرد IWA2:

تثبیت جایگاه سازمان آموزش دهنده در محیط اجتماعی - اقتصادی مربوطه به حوزه فعالیت خود حصول اطمینان از انطباق با الزامات قانونی و حرفه ای ارتقاء تصویر سازمان در جامعه وافزایش اعتماد مشتریان اثبات تعهد مدیران ارشد سازمان به بهبود مداوم فرایندها و خدمات خود وارتقاء سطح علمی وفرهنگی جامعه بهبود وضعیت اقتصادی از طریق کاهش هزینه های ناشی از کیفیت پایین 

ج-استاندارد ISO 29993
تفاوت ایزو ISO 1001 با ایزو ISO 29993 در به روز بودن

اولین تفاوت مربوط به سال ویرایش می باشد، ایزو 10015  در سال 1999 منتشر شده واز آن موقع تا کنون ویرایشی نداشته ، اما استاندارد ایزو ISO 29993 در سال 2017 منتشر شده است.

تفاوت ایزو ISO 10015 با ایزو ISO 29993 در نوع:

ایزو ISO 10015 الزامات نیست وبه صورت guidelines (خطوط راهنما) منتشر شده است، اما استاندارد ایزو ISO 29993 استانداردی است که Requirement با الزامات در آن درج شده وقابل ممیزی جهت صدور گواهینامه ها می باشد.

تفاوت ایزوISO 10015 با ایزو ISO 29993 در موضوع:

ایزو ISO 10015 در مورد آموزش می باشد، اماایزو ISO 29993 به موضوعی فراتر از آموزش پرداخته ،موضوعی که اکنون در دنیا اقبال بیشتری دارد،این استاندارد به موضوع یادگیری می پردازد.

تفاوت ایزو ISO 10015 با ایزوISO 29993 در Scope:

ایزو ISO 10015 برای واحد های آموزش داخل یک سازمان کاربرد دارد،یعنی یک سازمان می خواهد به منظور افزایش شایستگی وصلاحیت پرسنل اش به صورت سیستماتیک اقدام نماید به همین منظور به این ایزو رجوع می کند. اما ایزو ISO 29993 برای سازمانهایی کاربرد دارد که به اصطلاح LSP هستند یا Learning Service Provider این سازمانها می توانند خدمات یادگیری رابه داخل یا بیرون سازمان ارائه دهند.

...... 

تفاوت ایزو ISO 10015  با ایزو ISO 29993 در میزان درگیر شدن در فرآیند های سازمان :

ایزو ISO 10015  در فرآیند های منابع انسانی در حوزه شایستگی و آموزش خود را درگیر می کند اما ایزو ISO 29993 از فرآیند های تبلیغات شروع شده و با فرآیند تسویه حساب پایان می باید و این استاندارد با گستره ی بیشتری از فرآیند ها سازمان درگیر می شود.

تفاوت ایزو ISO 10015  با ایزو ISO 29993 در خدمت :

ایزو ISO 10015 برای واحد های آموزش یک سازمان است اما ایزو ISO 29993 برای LSP های مجازی هم کاربردپذیر است. مثلا وب سایت هایی که آموزش مجازی می دهند مثل: amz.ir

تفاوت ایزو ISO 10015  با ایزو ISO 29993 در جزئیات :

ایزو ISO 29993 الزاماتی دارد جهت رسیدگی به کارکنان، محیط آموزشی، متریال آموزشی و اساتید دارد که در سطح عمیقی به همه آن ها می پردازد

 

 

ایزو  2017 : ISO 29993  خدمات یادگیری خارج از آموزشهای رسمی - الزامات خدمات

ایزو ۲۹۹۹۳ ویرایش ۲۰۱۷ (ISO29993 : 2017) الزاماتی را برای خدمات یادگیری خارج از آموزش های رسمی شامل همه انواع آموزش های بلند مدت (به عنوان مثال آموزش های حرفه ای، آموزش های درون سازمانی یا آموزش های برون سپاری شده و آموزش های داخلی) معین می کند، این شامل خدمات یادگیری ارائه شده توسط ارائه دهندگان خدمات یادگیری یا LSP ها که به خود آموزان خدمات می دهند و نیز همچنین حامیان مالی که خدمات به دانش آموزان ارائه می دهند نیز می باشد.
ویژگی های کلیدی این نوع خدمات اهداف یادگیری تعریف شده و خدمات ارزیابی شده و درگیر کردن و تعامل یادگیرندگان می باشد. 
یادگیری می تواند رو در رو  ( Face to Face) یا به وسلیه تکنولوژی (مثلا آموزش های مجازی) یا ترکیبی از هر دو باشد.
در مواردی که ارائه دهندگان خدمات یادگیری (LSP ها) قسمتی از یک سازمان باشند که  کالا و خدماتی به غیر از خدمات یادگیری نیز ارائه می دهد، ایزو ۲۹۹۹۳ ویرایش ۲۰۱۷ (ISO 29993 : 2017) فقط بر خدمات یادگیری اعمال می گردد.
 ایزو ۲۹۹۹۳ ویرایش ۲۰۱۷ (ISO 29993 : 2017) برای مدارس، کالج ها و دانشگاه هایی که خدمات یادگیری را به صورت رسمی ارائه می دهند هدف نیست اما ISO 29993:2017  می تواند به عنوان یک ابزار مفید بازتاب عملکرد و خود ارزیابی استفاده گردد.
با توجه به مطالب بالا می توان نتیجه گرفت ایزو ۲۹۹۹۳ ویرایش ۲۰۱۷ (ISO29993 : 2017) استانداردی کامل تر از نظر فنی نسبت به استاندارد ایزو ۲۹۹۹۰ می باشد این استاندارد در سال ۲۰۱۷ منتشر شده ولی استاندارد ۲۹۹۹۰ به صورت جامع تر نسبت به ایزو ۲۹۹۹۳ به موضوعات سیستمی ارائه خدمات یادگیری می پردازد .
با این تفاسیر این استاندارد، به عنوان مکملی مناسب برای ایزو ۲۹۹۹۰ در سازمان های ارائه دهنده خدمات یادگیری غیر رسمی خواهد بود.

-----------------------------------------------------

خدمات یادگیری برای آموزش و تحصیلات غیر رسمی - الزامات عمومی برای ارائه دهندگان خدمات

استاندارد ISO 29990: 2010 الزامات پایه ای را برای ارائه دهندگان خدمات یادگیری در آموزش و تحصیلات غیر رسمی مشخص می کند.
همچنین ISO 29990 موجب افزایش شفافیت و سنجش جهانی خدمات یادگیری می شود و یک جایگزین مستقل با حمایت اجماع بین المللی برای تنوع گسترده ای از استانداردهای مدیریتی که در حال حاضر در زمینه یادگیری غیر رسمی وجود دارد، ارائه می دهد.
دانش به یک عامل کلیدی در مدیریت موفق شرکت ها در سراسر جهان تبدیل شده است و آموزش  به طور فزاینده ای به عنوان یک کسب و کار خدمت گرا در نظر گرفته می شود.
اهمیت اقتصادی رو به رشد یادگیری دانش در جامعه جهانی، فرصت های جدید اقتصادی از قبیل فعالیت ارائه خدمات انتفاعی آموزشی ایجاد کرده است. بنابراین تضمین کیفیت یک موضوع بسیار مهم می شود.
هدف از ISO 29990 ارائه یک مدل کلی برای اعمال و عملکردهای حرفه ای با کیفیت است و یک مرجع مشترک برای ارائه دهندگان خدمات آموزش و یادگیری (LSP ها) و مشتریانشان در طراحی، توسعه و ارایه آموزش و توسعه غیر رسمی است.
استاندارد تمرکز بر روی یادگیرنده و نتایج حاصل از این روند را تشویق می کند و بر طیف گسترده ای از گزینه های در دسترس برای ارائه دهندگان خدمات یادگیری تاکید می کند.
همچنین این استاندارد صلاحیت ارائه دهندگان خدمات آموزش و یادگیری (LSP ها) را در نظر می گیرد. این استاندارد به سازمان ها و افراد منتخب LSP ها کمک می کند تا بتوانند الزامات و انتظاراتشان را برای صلاحیت و توسعه قابلیت برآورده کنند. علاوه بر این، استاندارد ISO 29990: 2010 می تواند برای صدور گواهینامه LSP ها مفید باشد.

ISO 29990: 2010 برای اولین بار توسط کمیته فنی ISO ISO / TC 232 توسعه یافته است. توماس روآ، رئیس کمیته "توضیح می دهد، هدف از TC 232 ایجاد یک چارچوب مناسب برای آماده سازی استانداردهایی در زمینه خدمات آموزشی غیر رسمی می باشد. تاکید اصلی این استاندارد تضمین کیفیت و اثر بخشی آموزش و پرورش و بهبود انتقال دانش است در حالی که همچنین شفافیت را افزایش می دهد و امکان سنجش طیف وسیعی از خدمات آموزشی را ایجاد می کند. ISO 29990 به ارائه دهندگان خدمات آموزشی کمک می کند تا توانایی خود را به طور مداوم جهت ارائه خدمات بهبود دهند و منجر به افزایش اثر بخشی سازمان و کاهش کلی هزینه های کسب و کار می شود.

آ