استاندارد ایزو:ISO 20022:2013خدمات مالی-طرح پیام صنعت مالی جهانی

با اتوماتیک شدن فرآیندهای مالی و اعتباری، موضوع استاندارد سازی اطلاعات بین موسسات مالی و بانک ها بسیار حیاتی شده است. افزایش تعداد مبادلات مالی منجر به افزایش اشتباهات و تحریف پیام‌ها در درون صنعت مالی و اعتباری شده است. در این مورد ایزو 20022 چگونگی مبادلات مالی را آسان و استاندارد کرده است. ابتدا سازمان ایزو استاندارد ISO 15022 را ایجاد کرد که جایگزین ISO 20022 در سال ۲۰۰۴ شد که در حال حاضر به نسخه جدید ISO 20022:2013 ارتقا یافته است. این مجموعه استاندارد توسط کمیته فنی ITO/TC 68 تدوین شده است.
موسسات مالی و بانک ها برای انجام تجارت باید حجم عظیمی از اطلاعات را بین خود و با مشتریان تبادل کنند. این امر زمانی میسرمی شود که  فرستنده و گیرنده هر دو درک مشترک و یکسانی از اطلاعات و پیام ها داشته باشند. این موضوع بسیار اهمیت دارد زیرا در این بخش کوچک ترین خطا خسارت های مالی زیادی به همراه دارد.
مجموعه استانداردهای ایزو 20022 در زمینه خدمات مالی با استفاده از کدگذاری، اطمینان لازم را در این مبادلات ایجاد می کند. با استانداردسازی خدمات پیام رسانی و ایجاد شفافیت، یک شرکت می تواند روند مبادلات خود با سایر شرکت ها را خودکارسازی کرده و در نتیجه احتمال وقوع خطا و آسیب ها را کاهش می دهد.
ISO20022 یک مخزن فرا داده ای شامل شرح پیام ها و فرآیندهای کسب و کارها و یک فرآیند نگهداری از این مخزن را تشریح می کند. علاوه بر این استفاده از این استاندارد برای استقرار اوراق بهادار، فرآیند را در بخش های مشتریان مختلف بیش از پیش استاندارد و استوار ساخته و در نتیجه ریسک اشتباهات را کاهش می دهد.
در سری جدیدISO 20022:2013 انتقال داده ها و مبادلات مالی به صورت قابل اعتماد فراهم شده است. در این نسخه جدید هزینه ایجاد پیام کاهش می یابد و به این ترتیب این استاندارد تسهیلات زیادی برای توسعه دهندگان پیام و آسودگی خاطر زیادی را برای شرکت ها فراهم کرده است.