وقتی که یک سازمان نیاز به نشان دادن توانایی تولید محصولاتی دارد که الزامات مشتریان و نمایندگی‌ها را براورده می‌سازد، ایزو 9001-2008، الزامات نظام مدیریت کیفیت آن سازمان را مشخص می‌نماید. این استاندارد همچنین رضایت مشتریان را از طریق الزامات بهبود مستمر و پیش‌گیری از ایجاد نامنطبق‌ها، مخاطب قرار می‌دهد.

الزامات نظام مدیریت کیفیت:

ایزو 9001 – 2008 با یک مقدمه‌ای که محتوای آن در یک بند[1] کلی ارائه شده است شروع و با بند دیگری که نگرش فرایندی را در مدیریت کیفیت که شامل ارتباط آن با مفهوم چرخه‌ی PDCA2 یعنی طرح‌ریزی، اجرا، بررسی و اقدام به منظور بهبود است ادامه پیدا می‌کند. آن‌گاه، ارتباط ایزو 9001 و 9004 و دیگر استانداردهای نظام مدیریت، خصوصاً استاندارد ایزو 14001 مورد بحث قرار می‌گیرد. مقدمه با بند 1 که دامنه‌ی‌3 کاربرد آن را نشان می‌دهد دنبال می‌شود. این شامل بندی در رابطه با کاربرد استاندارد است که حاوی نظریاتی در رابطه با الزاماتی می‌باشد که ممکن است در بعضی از وضعیت‌ها حذف شوند. دو بند بعدی مراجع، اصطلاحات، عبارات و تعاریف می‌باشند. در بند چهارم ایزو 9001-2008، بعضی از الزامات عمومی نظام مدیریت کیفیت که شامل الزاماتی برای شناسایی و مدیریت فرایند‌ها در نظام است ارائه می‌شود. الزامات کلی مستندسازی نیز در این بند بحث می‌شود که شامل الزامات در رابطه با روش‌های اجرائی مستند‌شده، دستورالعمل‌های کاری، کتابچه‌های راهنما و سوابق و کنترل این مستندات می‌شود. در خط اول این بند برای اولین بار از فعل "باید" که نشان دهنده یک الزام می‌باشد، استفاده شده و یازده بار در این بند و 140 بار در استاندارد به کار برده شده است. جزئیات الزامات این استاندارد در 4 بند بعدی با نام‌های
1-   مسئولیت مدیریت
2-   مدیریت منابع
3-   تحقق محصول
4-   اندازه‌گیری، تحلیل و بهبود
آمده است.