ساختار نظامنامه ی کیفیت
الف- بیانیه‌ی خط‏‌‏مشی و ماموریت که به ‌وسیله‌ی مدیر امضا شده باشد
ب- جدول فهرست مطالب
پ- یک مقدمه برای سازمان که شامل محصولات و خدماتی که ارائه می‌دهد، امکانات فیزیکی و منابع آن
ت- کنترل نظام‏نامه شامل توزیع، بازنگری ساز‌و‌کارها، و باز‌‌نگری خط‌مشی
ث- ساختار سازمانی شامل ساختار مدیریت با اختیارات و مسئولیت‌ها
ج- قسمت‌های مرجع، روش‌های اجرائی و دستورالعمل‌های کاری
برای بیش‌تر سازمان‌ها خصوصاً سازمان‌های بزرگ، قسمت "ج" مستلزم یک نظام‌نامه‌ی جداگانه است. نظام‌نامه‌ی کیفیت باید خواننده را با کلیات و خلاصه‏ای از روش‌های اجرائی و دستورالعمل‌های سطح نظام و سطح عملیاتی آشنا نماید.

مستند‌سازی نظام کیفیت اغلب به ‌وسیله مثلث یا هرمی که نظام‌نامه‌ی کیفیت در رأس آن قرار دارد نشان داده می‌شود .این الگو، مستند‌سازی کامل یک نظام کیفیت را از نظام‌نامه تا روش‌های اجرائی، دستورالعمل‌های کاری، مدارک، فرم‌ها و گزارش‌ها تشریح می‌کند. اغلب این‌ها به عنوان قسمت‌هایی از یک نظام‌نامه‌ کامل یا مجموعه‌های چند‌تایی از نظام‌نامه‌ها تهیه می‌شوند. همان‌گونه که قبلاً نیز اشاره شد یک استاندارد بین‌المللی در ایزو تحت عنوان 10013 – 2001: رهنمودهایی برای مستندسازی نظام مدیریت کیفیت منتشر شده است که برای تهیه نظام‌نامه‌ی کیفیت به عنوان قدم اول شناخته می‌شود.