هر شرکت خواستار  افزایش رقابت و عملکرد است و در عین حال تمایل به ارائه ارزش افزوده برای مشتریان دارد. BS 11000 به سازمان ها در درست انجام دادن این خواسته با به اشتراک گذاشتن دانش، مهارت و منابع برای رسیدن به اهداف متقابل و ارائه سطح جدید و بالاتر از ارزش کمک می کند.
شرکت هایی که با هم کار می کنند از شرکت هایی که مستقل کار می کنند سود بیشتری کسب می کنند. BS 11000 چارچوبی برای روابط کسب و کار مشترک، کمک به توسعه شرکت و مدیریت تعاملات با سایر شرکت های دیگر جهت کسب سود حداکثر فراهم می کند. BS 11000 برای از بین بردن مشکلات شناخته شده در ارتباط ضعیف با تعریف نقش ها و مسئولیت ها کمک می کند. و همچنین در بدست آوردن فرصت های بیشتر برای برنده شدن و منابع برای رقابت در قراردادهای بزرگتر و دسترسی به خدمات بیشتر کمک می کند.
مزایای استاندارد BS 11000
- ایجاد برنامه های مشترک موثر برای سود متقابل
- همکاری موفقیت آمیز با شرکای تجاری مورد نظر
- تعریف نقش ها و مسئولیت برای بهبود فرآیند تصمیم گیری
- به اشتراک گذاشتن هزینه، خطرات، منابع و مسئولیت
- فرصت های آموزش گسترده تر برای کارکنان
- ایجاد روابط بهتر که منجر به نتایج بیشتر می شود.
- دستیابی بیشتر به اهداف کسب و کار
- ساخت یک رویکرد مشترک  در جهت منافع متقابل
- توسعه ارزش افزوده