نظام های آموزشی مرسوم بر اساس آموزش کودکان (پداگوژی) طراحی شده است.

اما این رویکردها در زمینه آموزش بزرگسالان (آندراگوژی) از اثربخشی لازم برخوردار نیستند.

کلاسهای درس با تدریس استاد و شکل سنتی کلاسداری، در آموزش بزرگسالان مخصوصا در حوزه مهارت آموزی، آن هم در مهارتهای نرم، قطعا راه به جایی نمی برند و اتلاف وقت و انرژی هستند.

بیست سال است که کار آمورشی انجام میدهم و همواره دغدغه یادگیری برای مخاطبان را داشته ام.
البته یادگیری یعنی «تغییر نسبتا پایدار در رفتار!»
و با این تعریف، یادگیری بزرگسالان یک چالش جدی است.

در کل دوره های برگزار شده، دوره منش پیشرفته (بودش) که برای اولین بار برگزار شد، یک تجربه متمایز بود.

امروز دوره ای را به فرجام رساندیم که برای هر کدام از دوستان شرکت کننده، یک نقطه عطف در زندگیشان بود و برای من هم مثل یک‌معجزه ای که پدیدار شد.

این شیوه نوین در یادگیری و یاددهی، نوید آنرا می دهد که در زمینه آندراگوژی هم میتوان نتایج فوق العاده در یادگیری کسب کرد و این خبر خوبی است برای آینده ای که در این حوزه خلق کرده ایم.

پ ن؛ دوره منش پیشرفته، برای بار دوم در فصل تابستان برگزار خواهد شد.

#یادگیری #آندراگوژی #پداگوژی

دکتر مهدی رفتاری