ISO 21000: 2018  سیستم های مدیریت برای سازمان های آموزشی 

 

ISO 21000: 2018  

 می‌توانند برای سازمان‌های آموزشی در سازمان‌های بزرگ‌ترکه کسب‌وکار اصلیآن‌ها آموزش نیست، مانند دپارتمان‌های آموزش حرفه‌ای اعمال شود.

 

ایزو 21000:2018 الزامات یک سیستم مدیریت را برای سازمان های آموزشی ( EMOS) مشخص می

کند.

موارد نیاز این استاندارد ها در صورتی که:

 

 نیاز دارد توانایی خود را برای پشتیبانی از کسب و توسعه صلاحیت از طریق آموزش ،یادگیری و یا پژوهش نشان دهد.

و همجنین هدف سازمان برای افزایش رضایت افراد یادگیرنده ، سایر ذینفعان و کارکنان از طریق کاربرد موثر

( EMOS) شامل فرآیندهایی برای بهبود سیستم و اطمینان از انطباق با الزامات یادگیرنده ها و سایر ذینفعان می باشد.

همه الزامات ایزو 21000:2008 عمومی هستند و قصد دارند برای هر سازمانی که از یک برنامه‌درسی

برای پشتیبانی از توسعه صلاحیت از طریق آموزش، یادگیری و یا تحقیق، صرف‌نظر از نوع، اندازه یا روش تحویل استفاده می‌کند، قابل‌اجرا باشد.

 

این استاندارد  برای سازمان هایی که فقط تولید و ساخت محصولات آموزشی را دارند ، کاربرد ندارد