استانداردهای اروپا:

استانداردهای دیگری مشابه استانداردهای A9858  MIL-Qو 15/1Z ANSI/ASQC هم همزمان‏ در کشورهای دیگر توسعه یافت که برخی از آن‌ها در جدول 3.1 آمده است:

جدول 3.1- برخی از استانداردهای اروپا

کشور
    

استاندارد

انگلیس
    

راهنمایی برای تضمین کیفیت 1972: 4891 BS

فرانسه
    

توصیه‌هایی برای یک نظام مدیریت کیفیت برای استفاده در بنگاه‌‌ها 110-50 AFNOR NFX

فرانسه
    

نظام‌های تضمین کیفیت برای استفاده در بنگاه‌‌ها 111-50 AFNOR NFX

آلمان
    

عوامل اصلی نظام‌های تضمین کیفیت 355-55 DIN

بعضی از استانداردهای دیگری که در آن زمان توسعه یافت و چند نمونه از آن در جدول 3.2 آمده است استانداردهای چند سطحی بوده‌اند، به این معنا که بسته به اهداف سازمان، سطوح متفاوتی از الزامات تضمین کیفیت را ارائه می‌دادند و اغلب برای قراردادها وضع شده بودند.

جدول 3.2- برخی دیگر از استانداردهای اروپا

کشور
    

استاندارد

انگلیس
    

مشخصات برای طرح، تولید و نصب 1979-5750 BS

کانادا
    

الزامات برنامه تضمین کیفیت 1978-299CSA Z

نروژ
    

الزامات برنامه تضمین کیفیت پیمانکار 1594- NVS-S

آفریقای جنوبی
    

مقررات نظام‌های مدیریت کیفیت 1979-0157 SABS

استرالیا
    

نظام کنترل کیفیت تأمین‌کننده‌ها 1975-1821 AS

این استانداردها و برخی دیگر از آن‌ها که در شکل 3.1 به آن‌ها اشاره شده است، در توسعه‌ی خانواده‌ی استانداردهای ایزو 9000 که توسط کمیته فنی 176 آن تهیه و انتشار یافت نقش عمده‌ای بازی نمودند.

جهت مطالعه بیشتر