ایزو چیست؟
شبکه جهانی است که شناسائی می کند که چه استانداردهای بین المللی توسط تجارت، دولت و  اجتماع مورد نیاز است؛ آنها را با مشارکت بخشهائی که آنها را باید به کار گیرند تهیه کرده و آنها را بصورت روشهای کاربردی در سطح ملی تهیه کرده و برای به کارگیری به دنیا عرضه می کند. در این سازمان بیش از 160 کشور عضویت دارند.
(ریشه یونانی به مفهوم همگون و برابر ISOUSE )              
 ( International Organization for Standardization )
AB چیست؟ به زبان ساده
در کشورهای مختلف دنیا نهادهائی غیر دولتی برای اعتباردهی به گواهی نامه ها وجود داند که به آنها مراجع اعتباری یا
Accreditation Body می گویند.
این مراجع در اتحادیه ای به نام International Accreditation Forum با یکدیگر هماهنگ شده اند.
CB ها به خودی خود اعتبار ندارند و باید از نهادی دیگر اعتبار بگیرد این نهاد که خودش اعتبارش را از سازمان بین المللی استاندارد (ISO) میگیرد و مورد تأیید این سازمان می باشد CB های زیر مجوعه خود را به صورت دوره ای ممیزی نموده و ممیزی کردن آنان را نیز ممیزی می کنند.
به این نهاد ها AB یا (Accreditation Body) گفته می شود. به AB در فارسی نهاد تأیید صلاحیت نیز گفته می شود. این نهاد ها بر کار CB ها نظارت می کنند .
در ایران سازمان ملی استاندارد ایران توسط نظام ملی تایید صلاحیت ایران (NACI) می تواند CB های تحت نظارت خود را ممیزی نماید. البته حوزه اعتبار این CB ها ملی است و بدین ترتیب می توان گفت که شما با اخد گواهینامه های ISO اعتبار خود را از یک CB می گیرید، آن CB اعتبار خود را از یک یا چند AB می گیرید و خود AB نیز اعبار خود را از سازمان بین المللی استاندارد (ISO) دریافت می نماید، بدین ترتیب شما با اخذ یک گواهینامه ایزو اعتبار خود را به صورت مستقیم از CB در نهایت به صورت غیر مستقیم از سازمان بین المللی ایزو (ISO) دریافت می نمایید.

جهت دانلود متن کامل مقاله کلیک کنید