آدرس جدید شرکت

از مرداد ماه 98 محل شرکت از ساختمان لاله منتقل گردید

مشخصات جدید

 پانزدهمین دوره
سرممیزی ایزو 9001:2015

 تحت اعتبار IRCA
 گواهینامه از HKV انگلستان

 

آغاز ثبت نام منش کودک و والدین تابستان ۹۸

 

آغاز ثبت نام منش تابستان ۹۸ 

جمعه ها، ده جلسه در طول مرداد و شهریور و مهر ۹۸

ساعت 9:14 تا 13:14

آغاز دوره از جمعه 
۹۸/۵/۴