ایزو 9001 چیست؟ به زبان ساده : تولید انبوه از انقلاب صنعتی در انگلستان آغاز شد نتیجه آن پیشرفت سریع علم و تکنولوژی بود، رشد سریع تولید در کارخانجات و تبدیل کارگاههای کوچک به کارخانه های بزرگ نیاز جامعه صنعتی را برای ایجاد کنترل های محصول به منظور سنجش کیفیت کالا ها قبل از ارسال برای مشتری به وجود آورد.

131657820 31n
    تولید انبوه

پس از مدتی صاحبان کارخانجات و علمای علم مدیریت متوجه شدند که کنترل های موجود (بازرسی) هزینه های زیادی بر سازمان تحمیل می کند بنابراین روی به کنترل فرایند های تولید آورده تا با استفاده از آن فرآیند ها را استاندارد سازی نموده و ضایعات و دوباره کاری را به حداقل برسانند، به علت استفاده از فنون آماری این نوع کنترل به کنترل کیفیت آماری مشهور شد.

پس از این مرحله علمای مدیریت، مدیریت فرایند های پشتیبانی و مدیریت ارتباط با محیط را نیز برای سازمان امری ضرورری دانستند و این موضوع پیش زمینه ظهور سیستم های مدیریت کیفیت را در سازمان ها فراهم ساخت.

این سیستم ها کلیه فرایند های سازمان را پوشش داده و ارتباط سازمان با ذینفعان را نیز مد نظر واقع می سازد. دیدگاه فرایندی و چرخه دمینگ برای بهبود مستمر نیز از اصول اساسی سیستم های مدیریت کیفیت می باشد.

استانداردی جهانی که توسط سازمان بین المللی استاندارد (ISO) برای این منظور تدوین شده است استاندارد ISO  سری 9000 می باشد که یک استاندارد فرآیند (نه محصول) می باشد و به صورت سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO9001 نامگذازی شده است.

این واقعیت وجود دارد که استاندازد ایزو 9001 در سالهای مختلف با ویرایش های جدید بهبود پیدا کرده و این استاندارد بهبود پیدا کرده طوری طراحی شده که  به صورت عمومی برای هر سازمانی قابل اجرا می باشد. از یک کارخانه تولید و مونتاژ خودرو گرفته تا یک تیم فوتبال.

جالب است شخصی در کشور آلمان برای تاکسی خود این استاندارد را دریافت کرده است.