فناوری اطلاعات و ارتباطات

همانطور که می­دانید، تجارت جهانی با فراگیر شدن ابزارهای ارتباطی روز به روز در حال گسترش است و شرکتها کوچک و بزرگ با مفهوم جهانی شدن بیش از پیش درگیر شده­اند.

کمیته علوم الکترونیکی بین المللی International Electrotechnical Commission) IEC)  مجموعه استاندارد ها و ملاحظات مهم و قابل توجه را که باید در یک محیط حاوی مواد منفجره ی گازی رعایت شود ارائه می دهد.

استاندارد 10018 که ابزاري مفيد براي رؤسا، مديران، سرپرستان ، متخصصان كيفيت، نمايندگان و مديران منابع انساني می باشد  بمنظور کسب بهترین نتیجه از سوی پرسنل برای اجرای اهداف سیستم مدیریت کیفیت (ISO 90

پس از موفقيت   ISO 31000 در زمينه مديريت ريسک  ، گزارش فني جديدي به اين خانواده پيوسته است  ؛ ISO/TR 31004:2013، مديريت ريسک- دستورالعمل اجراي ISO 31000، که به سازمان ها کمک مي کند به آساني اقدامات

8- عملیات

8-1- برنامه ریزی و کنترل عملیات

بروز برخی خطاها در روند تولید یک محصول باعث بوجود آمدن مشکلاتی می شود که باعث خروج محصول از چرخه می شود بر همین اساس دولت ها قوانین و الزاماتی را برای تهدید کنندگان کالا به جهت عرضه ی تولیدات سالم

استاندارد ايزو 10013به عنوان "راهنما براي تهيه مستندات سيستم مديريت كيفيت" راهنمايي هايي براي تهيه و برقرار نگه داشتن مستندات موردنياز براي ايجاد اطمينان از سيستم مديريت كيفيت اثربخش كه متناسب با ن

پروژه عبارت است از مجموعه فعالیت هایی است که با هدفی مشخص به صورت خاص، یکبار با ترتیب و زمانهای شروع و پایان مشخص انجام می شود وسیستم مدیریت پروژه بنا به تعریف ارائه شده بوسیله استاندارد ISO10006 ع