کنترل کیفیت بعد از سال 1950 به سرعت در ژاپن توسعه یافت. ممکن است گفته شود که ساختار فرهنگی این کشور در رسیدن به این هدف بسیار موثر بوده است.

الگوی رتبه بندی اپراتورهای برتر سرویس های فنآوری اطلاعات

قبل از جنگ جهانی دوم، تحقیق و کاربرد کنترل کیفی در مقایسه با استانداردهای جهانی بسیار کم بود.

یکی از پیشرفته ترین کشورهای جهان در زمینه کنترل کیفیت ژاپن است.

استاندارد راهنمای IWA1 به مراکز درمانی کمک می کند تا سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد ISO 9001 را متناسب با شرایط و ویژگی های خاص این گونه مراکز طرح ریزی و پیاده سازی کنند.

تغییرات کلیدی در ایزو 9001 ISO ویرایش 2015

ایزو به تازگی نتایج حاصل از بررسی گواهینامه های خود در سال 2012 را منتشر کرده است.