سیستم سازمان استاندارد بین الملی (ISO) و سیستم استاندارد آمریکای شمالی دو سیستم استاندارد مدونی می باشند. 
استاندارد بین المللی ایزو 216 یا (The international standard: ISO 216):

اصول مستندسازی در نظام مدیریت کیفیت
الزامات مستندسازي

ANALYSIS  CRITICAL CONTROL POINT) HACCP) یک استاندارد به صورت مجموعه الزامات مربوط به سيستم مديريت بهداشت مواد غذايي است.  

سطح یکپارچگی ایمنی (SIL(Safty Integrity Level

 

ایزو ۱۰۰۱۹  راهنمایی برای انتخاب سیستم مدیریت کیفیت مشاوران و استفاده از خدمتی است که ارائه می کنند.

ایزو 26000 استاندارد راهنمایی داوطلبانه در مسئولیت های  اجتماعی است که برای استفاده در هر نوع سازمانی طراحی شده است.  همین طور برای رهبران کسب و کار این فرصت را بوجود می آورد تا با پیاده سازی  آن ب

ایزو 3834 و جوشکاری قطعات ریلی

ISO 15189  آزمایشگاه پزشکی - الزامات مورد نیاز برای کیفیت و قابلیت سیستم مدیریت کیفیت، ویژه آزمایشگاه های پزشکی را مشخص می کند.

ایزو  3834 و کیفیت جوش

ISO (سازمان بین المللی استاندارد) یک فدراسیون جهانی از استانداردهای ملی است.

ایزو؛ سازمان بین المللی استاندارد :

ISO (سازمان بین المللی استاندارد) یک فدراسیون جهانی از استانداردهای ملی است.

استاندارد ISO27001 قالبی مطمئن برای داشتن یک سیستم مورد اطمینان امنیتی می باشد. در زیر به تعدادی از فوائد پیاده سازی این استاندارد اشاره شده است:

ISO 20000 استاندارد بین المللی برای مدیریت کیفیت خدمات و بویژه مدیریت خدمات فناوری اطلاعات است.

نامه ی درخواست گواهی نامه ی تعیین صلاحیت پیمانکاری که در آن با ذکر نام شرکت، شماره ی ثبت ، شناسه ی ملی و کد اقتصادی و ذکر رتبه ها و رشته های مورد نظر خطاب به ریاست محترم انجمن صنفی پیمانکاران استان

خدمات مشاوره سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

جهت استقرار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات موارد زیر می بایست صورت پذیرد

 

1- ایجاد سیستم امنیت اطلاعات

ایزو   50001 : 2011 استانداردی است که از طرف سازمان ایزو برای مدیریت سیستم های انرژی طراحی شده است و الزامات مورد نیاز برای سیستم های انرژی را در اختیار سازمان ها قرار می دهد.